รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40170 ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น
40170 น้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น
40170 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองโน กระนวน ขอนแก่น
40170 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
40170 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
40170 หัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น
40280 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40160 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40180 กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
40180 ชนบท ชนบท ขอนแก่น
40180 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
40180 บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
40180 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
40180 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
40180 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
40180 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
40130 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
40130 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
40290 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40130 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
40130 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40130 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
40170 กระนวน ซำสูง ขอนแก่น
40170 คำแมด ซำสูง ขอนแก่น
40170 คูคำ ซำสูง ขอนแก่น
40170 บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น
40170 ห้วยเตย ซำสูง ขอนแก่น
40310 กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
40140 ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น หมู่ 1, 9-12, 14, 17
40310 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น หมู่ 2-8, 13, 15-16
40140 บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40310 ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40310 สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40140 หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
40110 โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น
40110 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
40110 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
40110 เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น
40110 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น
40110 แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
40270 โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
40110 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
40340 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
40320 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
40320 บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
40320 พระบุ พระยืน ขอนแก่น
40320 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
40320 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น
40120 เก่างิ้ว พล ขอนแก่น
40120 โคกสง่า พล ขอนแก่น
40120 โจดหนองแก พล ขอนแก่น
40120 โนนข่า พล ขอนแก่น
40120 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
40120 เมืองพล พล ขอนแก่น
40120 ลอมคอม พล ขอนแก่น
40120 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น
40120 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น
40120 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น
40120 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
40120 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น
40350 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
40150 กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
40150 นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
40150 นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
40150 บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
40150 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
40160 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
40000 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40260 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40260 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ทั้งตำบลยกเว้น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
40002 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
40000 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40150 เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
40150 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
40150 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
40230 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
40230 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
40330 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40220 ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
40220 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น
40220 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
40220 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
40220 บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น
40220 ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น
40220 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
40220 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
40220 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
40220 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
40150 กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น
40150 ขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น
40150 บ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น
40210 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
40240 บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40210 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
40210 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
40190 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
40250 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 นาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 190 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 25 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
2. ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
3. ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
4. ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
5. ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
6. ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
7. ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
8. ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
9. ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
10. ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
11. ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
12. ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
13. ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
14. ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
15. ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
16. ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
17. ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
18. ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
19. ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
20. ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
21. ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
22. ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
23. ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
24. ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
25. ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
26. ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
27. ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
28. ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
29. ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
30. ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
31. ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
32. ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
33. ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
34. ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
35. ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
36. ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
37. ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
38. ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
39. ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
40. ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
41. ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
42. ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
43. ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
44. ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
45. ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
46. ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
47. หมู่ 1, 9-12, 14, 17 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
48. หมู่ 2-8, 13, 15-16 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
49. ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
50. ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
51. ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
52. ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
53. ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
54. ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
55. ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
56. ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
57. ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
58. ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
59. ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
60. ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
61. ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
62. ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
63. ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
64. ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
65. ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
66. ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
67. ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
68. ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
69. ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
70. ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
71. ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
72. ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
73. ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
74. ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
75. ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
76. ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
77. ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
78. ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
79. ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
80. ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
81. ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
82. ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
83. ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
84. ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
85. ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
86. ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
87. ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
88. ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
89. ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
90. ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
91. ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
92. ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
93. ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
94. ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
95. ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
96. ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
97. ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
98. ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
99. ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
100. ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
101. ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
102. ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
103. ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
104. ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
105. ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
106. ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
107. ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
108. ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
109. ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
110. ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
111. ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
112. ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
113. ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
114. ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
115. ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
116. ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
117. ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
118. ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
119. ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
120. ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
121. ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
122. ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
123. ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
124. ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
125. ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
126. ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
127. ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
128. ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
129. ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
130. ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40260
131. ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
132. ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40260
133. ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
134. ทั้งตำบลยกเว้น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
135. ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
136. ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
137. ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
138. ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
139. ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
140. ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
141. ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
142. ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
143. ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
144. ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
145. ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
146. ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
147. ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
148. ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
149. ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
150. ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
151. ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
152. ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
153. ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
154. ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
155. ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
156. ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
157. ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
158. ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
159. ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
160. ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
161. ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
162. ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
163. ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
164. ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
165. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
166. ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
167. ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
168. ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
169. ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
170. ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
171. ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
172. ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
173. ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
174. ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
175. ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
176. ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
177. ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
178. ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
179. ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
180. ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
181. ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
182. ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
183. ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
184. ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
185. ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
186. ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
187. ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
188. ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
189. ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
190. ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
191. ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
192. ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
193. ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
194. ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
195. ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
196. ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
197. ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
198. ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
199. ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
200. ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
201. ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250