รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
64170 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
64170 กง กงไกรลาศ สุโขทัย
64170 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
64170 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
64170 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
64170 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
64170 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
64170 บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย
64170 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
64170 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
64170 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
64160 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
64160 ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย
64160 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
64160 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
64160 บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย
64160 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
64160 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
64160 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
64160 หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
64160 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
64150 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
64230 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
64150 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
64150 ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
64230 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
64140 ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
64140 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
64140 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
64140 วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
64140 วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
64140 วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
64140 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
64220 ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64000 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64000 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย หมู่ 1-7
64210 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย หมู่ 8
64220 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64000 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64000 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64000 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64210 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64000 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64210 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64180 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
64180 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
64180 น้ำขุม ศรีนคร สุโขทัย
64180 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
64180 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย
64130 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64190 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64130 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64130 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64130 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64130 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64130 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64190 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64130 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64130 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64130 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64120 เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 บ้านนา ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 วังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 วังลึก ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 วัดเกาะ ศรีสำโรง สุโขทัย
64120 สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
64110 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย
64110 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
64110 ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย
64110 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย
64110 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
64110 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย
64110 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
64110 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
64110 เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย
64110 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
64110 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
64110 วังพิณพาทย์ สวรรคโลก สุโขทัย
64110 วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย
64110 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 85 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 13 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
2. ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
3. ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
4. ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
5. ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
6. ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
7. ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
8. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
9. ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
10. ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
11. ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
12. ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
13. ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
14. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
15. ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
16. ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
17. ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
18. ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
19. ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
20. ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
21. ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
22. ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม รหัสไปรษณีย์ 64150
23. ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล รหัสไปรษณีย์ 64230
24. ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม รหัสไปรษณีย์ 64150
25. ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม รหัสไปรษณีย์ 64150
26. ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล รหัสไปรษณีย์ 64230
27. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
28. ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
29. ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
30. ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
31. ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
32. ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
33. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
34. ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน รหัสไปรษณีย์ 64220
35. ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
36. หมู่ 1-7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
37. หมู่ 8 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า รหัสไปรษณีย์ 64210
38. ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน รหัสไปรษณีย์ 64220
39. ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
40. ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
41. ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
42. ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า รหัสไปรษณีย์ 64210
43. ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
44. ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า รหัสไปรษณีย์ 64210
45. ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร รหัสไปรษณีย์ 64180
46. ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร รหัสไปรษณีย์ 64180
47. ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร รหัสไปรษณีย์ 64180
48. ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร รหัสไปรษณีย์ 64180
49. ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร รหัสไปรษณีย์ 64180
50. ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
51. ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชัย รหัสไปรษณีย์ 64190
52. ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
53. ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
54. ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
55. ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
56. ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
57. ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชัย รหัสไปรษณีย์ 64190
58. ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
59. ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
60. ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
61. ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
62. ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
63. ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
64. ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
65. ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
66. ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
67. ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
68. ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
69. ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
70. ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
71. ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
72. ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
73. ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
74. ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
75. ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
76. ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
77. ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
78. ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
79. ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
80. ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
81. ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
82. ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
83. ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
84. ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
85. ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
86. ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
87. ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110