รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
33110 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 ชำ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33130 คำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33130 อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
33140 กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 โคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ห้วยสำราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33140 หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
33150 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 ภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33130 เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
33130 คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
33130 ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
33130 น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
33130 รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
33130 ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
33250 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33250 บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33250 โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33250 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33250 เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33220 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
33220 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
33110 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
33170 กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
33170 ดู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
33170 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
33170 พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
33170 พิมายเหนือ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
33170 โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
33170 สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
33170 สวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
33170 สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
33170 หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
33230 ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ
33230 โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ
33230 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
33230 พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ
33230 หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ
33120 โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33120 ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33120 เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33120 หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33120 อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33180 ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
33180 โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
33180 ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
33180 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
33180 สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
33180 สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
33140 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
33140 ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
33140 ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
33140 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
33140 ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
33140 ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
33140 ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
33120 ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
33120 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
33120 หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
33000 คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 ซำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33190 กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
33190 คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
33190 โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
33190 บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
33190 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
33190 ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
33190 ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
33160 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 สร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33160 หว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33270 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ
33270 ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ
33270 ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ
33270 บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ
33270 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ
33270 โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ
33270 วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ
33270 ศรีสำราญ วังหิน ศรีสะเกษ
33240 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33240 พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33240 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33240 ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33240 สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33240 สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33240 เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33160 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33160 คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33160 โจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33160 หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33210 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
33210 จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
33210 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
33210 ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
33210 เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
33210 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
33120 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33120 อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ 197 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
2. ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
3. ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
4. ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
5. ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
6. ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
7. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
8. ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
9. ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
10. ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
11. ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
12. ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
13. ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
14. ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
15. ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
16. ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
17. ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
18. ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
19. ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
20. ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
21. ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
22. ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
23. ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
24. ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
25. ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
26. ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
27. ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
28. ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
29. ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
30. ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
31. ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
32. ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
33. ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
34. ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
35. ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
36. ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
37. ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
38. ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
39. ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
40. ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
41. ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
42. ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
43. ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
44. ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
45. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
46. ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
47. ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
48. ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
49. ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
50. ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
51. ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
52. ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
53. ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
54. ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
55. ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
56. ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
57. ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
58. ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
59. ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
60. ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
61. ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
62. ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
63. ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
64. ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
65. ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
66. ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
67. ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
68. ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
69. ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
70. ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
71. ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
72. ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
73. ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
74. ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
75. ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
76. ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
77. ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ รหัสไปรษณีย์ 33250
78. ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ รหัสไปรษณีย์ 33250
79. ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ รหัสไปรษณีย์ 33250
80. ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ รหัสไปรษณีย์ 33250
81. ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ รหัสไปรษณีย์ 33250
82. ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงบูรพ์ รหัสไปรษณีย์ 33220
83. ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงบูรพ์ รหัสไปรษณีย์ 33220
84. ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
85. ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
86. ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
87. ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
88. ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
89. ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
90. ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
91. ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
92. ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
93. ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
94. ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
95. ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
96. ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
97. ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
98. ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
99. ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ รหัสไปรษณีย์ 33230
100. ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ รหัสไปรษณีย์ 33230
101. ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ รหัสไปรษณีย์ 33230
102. ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ รหัสไปรษณีย์ 33230
103. ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ รหัสไปรษณีย์ 33230
104. ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
105. ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
106. ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
107. ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
108. ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
109. ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
110. ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
111. ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
112. ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
113. ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
114. ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
115. ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
116. ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
117. ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
118. ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
119. ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
120. ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
121. ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
122. ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
123. ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
124. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
125. ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
126. ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
127. ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
128. ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
129. ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
130. ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
131. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
132. ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
133. ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
134. ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
135. ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
136. ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
137. ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
138. ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
139. ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
140. ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
141. ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
142. ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
143. ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
144. ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
145. ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
146. ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
147. ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
148. ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
149. ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
150. ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
151. ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
152. ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
153. ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
154. ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
155. ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
156. ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
157. ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
158. ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
159. ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
160. ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
161. ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
162. ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
163. ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
164. ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
165. ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
166. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
167. ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
168. ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
169. ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
170. ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
171. ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
172. ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
173. ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
174. ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
175. ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
176. ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
177. ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
178. ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
179. ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
180. ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
181. ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
182. ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
183. ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
184. ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
185. ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
186. ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
187. ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
188. ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
189. ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
190. ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
191. ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
192. ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
193. ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
194. ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
195. ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
196. ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
197. ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
198. ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
199. ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
200. ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
201. ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
202. ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
203. ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
204. ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
205. ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
206. ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120