รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
65170 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
65170 ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
65170 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65170 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65170 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65170 สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
65120 นครชุม นครไทย พิษณุโลก
65120 นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65120 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
65120 น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
65120 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65120 บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
65120 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
65120 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
65120 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
65120 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
65120 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
65190 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65190 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
65190 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
65190 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65190 บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
65190 วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
65190 วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
65110 โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก
65110 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
65110 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
65210 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
65110 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
65110 บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก
65110 ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
65210 วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
65110 สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก
65240 คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก
65240 ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก
65140 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก
65140 นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก
65140 บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก
65140 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
65140 บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
65140 ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก
65140 พันเสา บางระกำ พิษณุโลก
65140 วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก
65140 หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก
65180 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
65180 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
65150 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
65150 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
65150 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65180 มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
65150 มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
65180 วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
65150 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
65180 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
65150 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
65150 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65230 งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65230 วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65230 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65000 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65220 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
65130 ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
65130 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65130 ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65220 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
65130 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65130 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
65130 วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65130 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
65130 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65130 หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65160 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
65160 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
65160 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก
65160 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
65160 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
65160 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 14 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
2. ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
3. ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
4. ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
5. ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
6. ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
7. ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
8. ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
9. ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
10. ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
11. ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
12. ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
13. ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
14. ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
15. ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
16. ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
17. ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
18. ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
19. ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
20. ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
21. ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
22. ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
23. ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
24. ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
25. ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
26. ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
27. ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
28. ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินกุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65210
29. ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
30. ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
31. ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
32. ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินกุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65210
33. ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
34. ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสงสงคราม รหัสไปรษณีย์ 65240
35. ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสงสงคราม รหัสไปรษณีย์ 65240
36. ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
37. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
38. ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
39. ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
40. ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
41. ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
42. ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
43. ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
44. ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
45. ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม รหัสไปรษณีย์ 65180
46. ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม รหัสไปรษณีย์ 65180
47. ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
48. ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
49. ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
50. ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม รหัสไปรษณีย์ 65180
51. ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
52. ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม รหัสไปรษณีย์ 65180
53. ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
54. ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม รหัสไปรษณีย์ 65180
55. ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
56. ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
57. ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดพริก รหัสไปรษณีย์ 65230
58. ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
59. ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
60. ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
61. ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
62. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
63. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
64. ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
65. ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
66. ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
67. ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
68. ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
69. ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
70. ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
71. ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดพริก รหัสไปรษณีย์ 65230
72. ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
73. ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดพริก รหัสไปรษณีย์ 65230
74. ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
75. ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
76. ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
77. ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งโสภา รหัสไปรษณีย์ 65220
78. ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
79. ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
80. ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
81. ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งโสภา รหัสไปรษณีย์ 65220
82. ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
83. ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
84. ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
85. ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
86. ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
87. ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
88. ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160
89. ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160
90. ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160
91. ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160
92. ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160
93. ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160