รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
53140 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
53140 น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
53140 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
53140 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
53140 หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
53230 น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
53230 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
53230 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
53230 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
53150 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์
53150 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
53110 ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์
53150 นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์
53150 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
53190 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์
53190 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์
53190 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ หมู่ 1-3, 9
53150 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ หมู่ 4-8
53110 เด่นเหล็ก น้ำปาด อุตรดิตถ์
53110 น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์
53110 น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์
53110 บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์
53110 แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์
53110 ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์
53180 นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
53180 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์
53180 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
53180 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
53120 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
53120 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
53220 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
53120 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
53120 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์
53120 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
53120 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
53220 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
53120 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
53120 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
53120 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
53160 บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
53160 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
53160 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
53160 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
53000 ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ หมู่ 1-6, 10
53170 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ หมู่ 7-9
53000 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53170 วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53000 หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53130 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
53210 ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์
53210 ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์
53130 นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์
53210 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
53130 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
53130 แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์
53130 ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 66 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 13 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรอน รหัสไปรษณีย์ 53140
2. ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรอน รหัสไปรษณีย์ 53140
3. ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรอน รหัสไปรษณีย์ 53140
4. ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรอน รหัสไปรษณีย์ 53140
5. ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรอน รหัสไปรษณีย์ 53140
6. ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทองแสนขัน รหัสไปรษณีย์ 53230
7. ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทองแสนขัน รหัสไปรษณีย์ 53230
8. ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทองแสนขัน รหัสไปรษณีย์ 53230
9. ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทองแสนขัน รหัสไปรษณีย์ 53230
10. ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา รหัสไปรษณีย์ 53150
11. ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา รหัสไปรษณีย์ 53150
12. ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
13. ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา รหัสไปรษณีย์ 53150
14. ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา รหัสไปรษณีย์ 53150
15. ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต รหัสไปรษณีย์ 53190
16. ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต รหัสไปรษณีย์ 53190
17. หมู่ 1-3, 9 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต รหัสไปรษณีย์ 53190
18. หมู่ 4-8 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา รหัสไปรษณีย์ 53150
19. ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
20. ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
21. ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
22. ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
23. ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
24. ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด รหัสไปรษณีย์ 53110
25. ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก รหัสไปรษณีย์ 53180
26. ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก รหัสไปรษณีย์ 53180
27. ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก รหัสไปรษณีย์ 53180
28. ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก รหัสไปรษณีย์ 53180
29. ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
30. ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
31. ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสัก รหัสไปรษณีย์ 53220
32. ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
33. ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
34. ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
35. ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
36. ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสัก รหัสไปรษณีย์ 53220
37. ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
38. ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
39. ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย รหัสไปรษณีย์ 53120
40. ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฟากท่า รหัสไปรษณีย์ 53160
41. ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฟากท่า รหัสไปรษณีย์ 53160
42. ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฟากท่า รหัสไปรษณีย์ 53160
43. ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฟากท่า รหัสไปรษณีย์ 53160
44. ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
45. ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
46. ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
47. ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
48. ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
49. ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
50. ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
51. หมู่ 1-6, 10 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
52. หมู่ 7-9 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังกะพี้ รหัสไปรษณีย์ 53170
53. ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
54. ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
55. ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
56. ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
57. ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังกะพี้ รหัสไปรษณีย์ 53170
58. ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
59. ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
60. ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
61. ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
62. ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล รหัสไปรษณีย์ 53130
63. ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง รหัสไปรษณีย์ 53210
64. ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง รหัสไปรษณีย์ 53210
65. ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล รหัสไปรษณีย์ 53130
66. ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง รหัสไปรษณีย์ 53210
67. ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล รหัสไปรษณีย์ 53130
68. ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล รหัสไปรษณีย์ 53130
69. ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล รหัสไปรษณีย์ 53130