รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
94230 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
94230 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
94230 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
94180 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
94120 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
94120 ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
94120 ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
94120 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
94180 ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
94120 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
94180 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
94120 บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
94180 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
94120 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
94120 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
94140 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี
94140 น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
94140 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
94140 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
94190 ควน ปะนาเระ ปัตตานี
94130 คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี
94190 ดอน ปะนาเระ ปัตตานี หมู่ 1-2
94130 ดอน ปะนาเระ ปัตตานี หมู่ 3-6
94130 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
94130 ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
94130 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
94130 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
94130 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
94130 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
94130 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
94140 กระเสาะ มายอ ปัตตานี
94190 กระหวะ มายอ ปัตตานี หมู่ 1-4
94140 กระหวะ มายอ ปัตตานี หมู่ 5
94140 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
94140 ตรัง มายอ ปัตตานี
94140 ถนน มายอ ปัตตานี
94140 ปะโด มายอ ปัตตานี
94140 ปานัน มายอ ปัตตานี
94140 มายอ มายอ ปัตตานี
94190 ลางา มายอ ปัตตานี
94140 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
94140 สะกำ มายอ ปัตตานี
94140 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
94140 สาคอบน มายอ ปัตตานี
94000 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 บาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
94000 อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
94180 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
94180 ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
94180 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
94220 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
94220 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
94220 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
94220 ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
94160 กระโด ยะรัง ปัตตานี
94160 กอลำ ยะรัง ปัตตานี
94160 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
94160 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
94160 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
94160 ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี
94160 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี
94160 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
94160 ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี
94160 วัด ยะรัง ปัตตานี
94160 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
94160 สะนอ ยะรัง ปัตตานี
94150 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
94190 ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
94190 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
94150 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
94110 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
94110 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
94110 ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
94110 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
94190 ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี
94110 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
94110 บือเระ สายบุรี ปัตตานี
94110 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
94110 แป้น สายบุรี ปัตตานี
94110 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
94110 ละหาร สายบุรี ปัตตานี
94170 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
94170 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
94170 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
94170 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
94170 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
94170 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
94170 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
94170 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
94170 บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
94170 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
94170 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
94170 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดปัตตานี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 115 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 12 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะพ้อ รหัสไปรษณีย์ 94230
2. ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะพ้อ รหัสไปรษณีย์ 94230
3. ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะพ้อ รหัสไปรษณีย์ 94230
4. ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
5. ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
6. ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
7. ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
8. ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
9. ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
10. ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
11. ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
12. ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
13. ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
14. ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
15. ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
16. ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
17. ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
18. ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
19. ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
20. ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
21. ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
22. หมู่ 1-2 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
23. หมู่ 3-6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
24. ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
25. ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
26. ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
27. ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
28. ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
29. ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
30. ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
31. ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
32. หมู่ 1-4 ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
33. หมู่ 5 ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
34. ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
35. ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
36. ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
37. ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
38. ตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
39. ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
40. ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
41. ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
42. ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
43. ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
44. ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
45. ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
46. ตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
47. ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
48. ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
49. ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
50. ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
51. ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
52. ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
53. ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
54. ตำบลปุยุด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
55. ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
56. ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
57. ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
58. ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
59. ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
60. ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
61. ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น รหัสไปรษณีย์ 94220
62. ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น รหัสไปรษณีย์ 94220
63. ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น รหัสไปรษณีย์ 94220
64. ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น รหัสไปรษณีย์ 94220
65. ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
66. ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
67. ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
68. ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
69. ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
70. ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
71. ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
72. ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
73. ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
74. ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
75. ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
76. ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
77. ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
78. ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
79. ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
80. ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
81. ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
82. ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
83. ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
84. ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
85. ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
86. ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
87. ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
88. ตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
89. ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
90. ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
91. ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
92. ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
93. ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
94. ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
95. ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
96. ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
97. ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
98. ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
99. ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
100. ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
101. ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
102. ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
103. ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
104. ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
105. ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
106. ตำบลเกาะเปาะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
107. ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
108. ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
109. ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
110. ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
111. ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
112. ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
113. ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
114. ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
115. ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
116. ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
117. ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170