รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
23000 เกาะกูด เกาะกูด ตราด
23120 เกาะหมาก เกาะกูด ตราด
23170 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด
23170 เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด
23130 เขาสมิง เขาสมิง ตราด
23150 ท่าโสม เขาสมิง ตราด
23130 ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด
23150 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
23150 ประณีต เขาสมิง ตราด
23130 วังตะเคียน เขาสมิง ตราด
23150 สะตอ เขาสมิง ตราด
23150 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด
23110 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด
23110 ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด
23110 หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด
23140 ช้างทูน บ่อไร่ ตราด
23140 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด
23140 นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
23140 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
23140 หนองบอน บ่อไร่ ตราด
23000 ชำราก เมืองตราด ตราด
23000 ตะกาง เมืองตราด ตราด
23000 ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด
23000 ท่าพริก เมืองตราด ตราด
23000 เนินทราย เมืองตราด ตราด
23000 บางพระ เมืองตราด ตราด
23000 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23000 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด
23000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
23000 หนองโสน เมืองตราด ตราด
23000 ห้วงน้ำขาว เมืองตราด ตราด
23000 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด
23000 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
23000 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด
23120 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
23120 น้ำเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
23120 บางปิด แหลมงอบ ตราด
23120 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดตราด แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 37 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
2. ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ รหัสไปรษณีย์ 23120
3. ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะช้าง รหัสไปรษณีย์ 23170
4. ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะช้าง รหัสไปรษณีย์ 23170
5. ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง รหัสไปรษณีย์ 23130
6. ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง รหัสไปรษณีย์ 23150
7. ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง รหัสไปรษณีย์ 23130
8. ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง รหัสไปรษณีย์ 23150
9. ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง รหัสไปรษณีย์ 23150
10. ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง รหัสไปรษณีย์ 23130
11. ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง รหัสไปรษณีย์ 23150
12. ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง รหัสไปรษณีย์ 23150
13. ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 23110
14. ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 23110
15. ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 23110
16. ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ รหัสไปรษณีย์ 23140
17. ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ รหัสไปรษณีย์ 23140
18. ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ รหัสไปรษณีย์ 23140
19. ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ รหัสไปรษณีย์ 23140
20. ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ รหัสไปรษณีย์ 23140
21. ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
22. ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
23. ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
24. ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
25. ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
26. ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
27. ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
28. ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
29. ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
30. ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
31. ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
32. ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
33. ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
34. ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
35. ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ รหัสไปรษณีย์ 23120
36. ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ รหัสไปรษณีย์ 23120
37. ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ รหัสไปรษณีย์ 23120
38. ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ รหัสไปรษณีย์ 23120