รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
47180 กุดบาก กุดบาก สกลนคร
47180 กุดไห กุดบาก สกลนคร
47180 นาม่อง กุดบาก สกลนคร
47210 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
47230 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร
47210 นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร
47210 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
47230 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
47250 คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร
47250 นาแต้ คำตากล้า สกลนคร
47250 แพด คำตากล้า สกลนคร
47250 หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร
47280 ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47280 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47280 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47280 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47290 โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร
47290 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
47290 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร
47290 บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
47290 หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร
47260 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
47260 เต่างอย เต่างอย สกลนคร
47260 นาตาล เต่างอย สกลนคร
47260 บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
47270 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร
47270 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร
47270 หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร
47270 หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร
47140 ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
47140 ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร
47140 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร
47140 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
47140 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร
47140 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
47140 มาย บ้านม่วง สกลนคร
47140 หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร
47140 ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
47130 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47130 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
47130 นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47220 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
47130 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
47130 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47220 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
47130 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
47130 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47130 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
47160 ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
47160 พังโคน พังโคน สกลนคร
47160 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
47160 แร่ พังโคน สกลนคร
47160 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
47230 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
47230 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
47230 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
47230 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
47230 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
47180 กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
47180 โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
47180 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47220 ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47230 ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
47220 หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47000 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47120 กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร
47120 ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
47120 คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
47120 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
47120 เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47120 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47120 นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
47120 นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
47120 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47120 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47120 หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
47120 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร
47120 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47120 อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร
47150 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
47150 คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
47150 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47150 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47150 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47110 ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
47110 คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
47110 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
47240 ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
47240 ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
47110 ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
47240 ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
47110 บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
47110 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
47110 บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
47110 บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
47240 พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
47110 โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
47240 แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
47110 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
47110 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
47190 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
47190 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
47190 วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
47190 ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
47170 ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
47170 นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
47170 บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
47170 โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
47170 โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
47170 วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
47170 สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
47170 อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสกลนคร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 124 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 19 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
2. ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
3. ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
4. ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์ รหัสไปรษณีย์ 47210
5. ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
6. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์ รหัสไปรษณีย์ 47210
7. ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์ รหัสไปรษณีย์ 47210
8. ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
9. ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำตากล้า รหัสไปรษณีย์ 47250
10. ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำตากล้า รหัสไปรษณีย์ 47250
11. ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำตากล้า รหัสไปรษณีย์ 47250
12. ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำตากล้า รหัสไปรษณีย์ 47250
13. ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ รหัสไปรษณีย์ 47280
14. ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ รหัสไปรษณีย์ 47280
15. ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ รหัสไปรษณีย์ 47280
16. ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ รหัสไปรษณีย์ 47280
17. ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ รหัสไปรษณีย์ 47290
18. ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ รหัสไปรษณีย์ 47290
19. ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ รหัสไปรษณีย์ 47290
20. ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ รหัสไปรษณีย์ 47290
21. ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ รหัสไปรษณีย์ 47290
22. ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย รหัสไปรษณีย์ 47260
23. ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย รหัสไปรษณีย์ 47260
24. ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย รหัสไปรษณีย์ 47260
25. ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย รหัสไปรษณีย์ 47260
26. ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน รหัสไปรษณีย์ 47270
27. ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน รหัสไปรษณีย์ 47270
28. ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน รหัสไปรษณีย์ 47270
29. ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน รหัสไปรษณีย์ 47270
30. ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
31. ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
32. ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
33. ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
34. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
35. ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
36. ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
37. ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
38. ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
39. ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
40. ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
41. ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
42. ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ รหัสไปรษณีย์ 47220
43. ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
44. ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
45. ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ รหัสไปรษณีย์ 47220
46. ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
47. ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
48. ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
49. ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน รหัสไปรษณีย์ 47160
50. ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน รหัสไปรษณีย์ 47160
51. ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน รหัสไปรษณีย์ 47160
52. ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน รหัสไปรษณีย์ 47160
53. ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน รหัสไปรษณีย์ 47160
54. ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
55. ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
56. ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
57. ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
58. ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
59. ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
60. ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
61. ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
62. ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
63. ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ รหัสไปรษณีย์ 47220
64. ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
65. ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
66. ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
67. ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
68. ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
69. ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
70. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
71. ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
72. ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
73. ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
74. ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
75. ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ รหัสไปรษณีย์ 47220
76. ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
77. ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
78. ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
79. ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
80. ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
81. ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
82. ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
83. ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
84. ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
85. ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
86. ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
87. ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
88. ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
89. ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
90. ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
91. ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
92. ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
93. ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ รหัสไปรษณีย์ 47150
94. ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ รหัสไปรษณีย์ 47150
95. ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ รหัสไปรษณีย์ 47150
96. ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ รหัสไปรษณีย์ 47150
97. ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ รหัสไปรษณีย์ 47150
98. ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
99. ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
100. ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
101. ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง รหัสไปรษณีย์ 47240
102. ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง รหัสไปรษณีย์ 47240
103. ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
104. ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง รหัสไปรษณีย์ 47240
105. ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
106. ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
107. ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
108. ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
109. ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง รหัสไปรษณีย์ 47240
110. ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
111. ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง รหัสไปรษณีย์ 47240
112. ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
113. ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
114. ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว รหัสไปรษณีย์ 47190
115. ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว รหัสไปรษณีย์ 47190
116. ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว รหัสไปรษณีย์ 47190
117. ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว รหัสไปรษณีย์ 47190
118. ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
119. ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
120. ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
121. ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
122. ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
123. ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
124. ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
125. ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170