รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
76170 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี
76170 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี
76170 พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี
76170 วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี
76170 สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี
76170 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี
76140 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
76140 ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
76140 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
76140 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
76140 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
76140 หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
76140 หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
76140 หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
76140 ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
76140 ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
76120 เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
76120 ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
76120 ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี
76120 นายาง ชะอำ เพชรบุรี
76120 บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
76120 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
76120 สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
76120 หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
76120 ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี
76130 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
76130 เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี
76130 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี
76130 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี
76130 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
76130 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี
76130 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี
76130 ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี
76130 มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี
76130 ยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี
76130 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
76130 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
76150 ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
76150 บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
76150 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
76150 บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี
76150 โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ลาดโพธิ์ บ้านลาด เพชรบุรี
76150 สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
76150 สะพานไกร บ้านลาด เพชรบุรี
76150 หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
76150 หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ห้วยข้อง บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี
76110 ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
76110 ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี
76110 บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
76110 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
76110 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
76110 บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
76110 บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
76110 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
76110 ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี
76100 แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี
76000 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 วังตะโก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 เวียงคอย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี หมู่ 1-9
76100 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี หมู่ 10-12
76000 หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76000 หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76100 หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
76160 ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
76160 ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
76160 ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
76160 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 93 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 9 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
2. ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
3. ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
4. ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
5. ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
6. ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
7. ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
8. ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
9. ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
10. ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
11. ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
12. ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
13. ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
14. ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
15. ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
16. ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
17. ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
18. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
19. ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
20. ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
21. ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
22. ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
23. ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
24. ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
25. ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
26. ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
27. ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
28. ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
29. ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
30. ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
31. ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
32. ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
33. ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
34. ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
35. ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
36. ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
37. ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
38. ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
39. ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
40. ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
41. ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
42. ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
43. ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
44. ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
45. ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
46. ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
47. ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
48. ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
49. ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
50. ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
51. ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
52. ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
53. ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
54. ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
55. ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
56. ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
57. ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
58. ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
59. ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
60. ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
61. ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
62. ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
63. ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
64. ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
65. ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ รหัสไปรษณีย์ 76100
66. ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
67. ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
68. ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
69. ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
70. ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
71. ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
72. ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
73. ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
74. ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
75. ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
76. ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
77. ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
78. ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
79. ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
80. ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
81. ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
82. ตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
83. ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
84. ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
85. หมู่ 1-9 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
86. หมู่ 10-12 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ รหัสไปรษณีย์ 76100
87. ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
88. ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
89. ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
90. ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ รหัสไปรษณีย์ 76100
91. ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง รหัสไปรษณีย์ 76160
92. ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง รหัสไปรษณีย์ 76160
93. ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง รหัสไปรษณีย์ 76160
94. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง รหัสไปรษณีย์ 76160