รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
86140 คุริง ท่าแซะ ชุมพร
86140 ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร
86140 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
86140 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
86140 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
86190 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร หมู่ 1-9, 11-18, 20-22
86140 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร หมู่ 10, 19, 23
86140 สลุย ท่าแซะ ชุมพร
86140 สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร
86140 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
86190 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร
86220 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
86220 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
86220 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
86220 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
86210 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
86160 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
86210 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
86160 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
86160 บางสน ปะทิว ชุมพร
86210 ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
86230 สะพลี ปะทิว ชุมพร
86180 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
86180 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
86180 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
86180 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
86190 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร หมู่ 1-5, 7-8
86000 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร หมู่ 6
86000 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร หมู่ 1-6, 8
86190 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร หมู่ 7, 9
86100 ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
86000 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
86120 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร หมู่ 1, 9-10
86000 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร หมู่ 2-8, 11
86100 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
86000 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
86000 นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
86000 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86000 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86190 บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
86120 ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
86000 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร หมู่ 1-3, 5-7, 10-11
86190 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร หมู่ 4, 8-9, 12
86190 วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
86100 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86120 หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
86000 หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86170 ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร
86170 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร
86170 ละแม ละแม ชุมพร
86170 สวนแตง ละแม ชุมพร
86130 เขาค่าย สวี ชุมพร
86130 เขาทะลุ สวี ชุมพร
86130 ครน สวี ชุมพร
86130 ด่านสวี สวี ชุมพร
86130 ท่าหิน สวี ชุมพร
86130 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
86130 นาโพธิ์ สวี ชุมพร
86130 นาสัก สวี ชุมพร
86130 ปากแพรก สวี ชุมพร
86130 วิสัยใต้ สวี ชุมพร
86130 สวี สวี ชุมพร
86110 ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
86110 ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร
86110 นาขา หลังสวน ชุมพร
86110 นาพญา หลังสวน ชุมพร
86150 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
86110 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร หมู่ 1-7, 9
86150 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร หมู่ 8, 10-14
86110 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
86150 ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร
86110 พ้อแดง หลังสวน ชุมพร
86110 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86110 หลังสวน หลังสวน ชุมพร
86110 หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86110 แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดชุมพร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 69 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 14 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
2. ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
3. ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
4. ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
5. ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
6. หมู่ 1-9, 11-18, 20-22 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
7. หมู่ 10, 19, 23 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
8. ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
9. ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
10. ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
11. ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
12. ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งตะโก รหัสไปรษณีย์ 86220
13. ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งตะโก รหัสไปรษณีย์ 86220
14. ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งตะโก รหัสไปรษณีย์ 86220
15. ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งตะโก รหัสไปรษณีย์ 86220
16. ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบอำมฤต รหัสไปรษณีย์ 86210
17. ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะทิว รหัสไปรษณีย์ 86160
18. ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบอำมฤต รหัสไปรษณีย์ 86210
19. ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะทิว รหัสไปรษณีย์ 86160
20. ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะทิว รหัสไปรษณีย์ 86160
21. ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบอำมฤต รหัสไปรษณีย์ 86210
22. ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะพลี รหัสไปรษณีย์ 86230
23. ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ รหัสไปรษณีย์ 86180
24. ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ รหัสไปรษณีย์ 86180
25. ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ รหัสไปรษณีย์ 86180
26. ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ รหัสไปรษณีย์ 86180
27. หมู่ 1-5, 7-8 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
28. หมู่ 6 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
29. หมู่ 1-6, 8 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
30. หมู่ 7, 9 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
31. ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคา รหัสไปรษณีย์ 86100
32. ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
33. หมู่ 1, 9-10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86120
34. หมู่ 2-8, 11 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
35. ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคา รหัสไปรษณีย์ 86100
36. ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
37. ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
38. ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
39. ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
40. ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
41. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86120
42. หมู่ 1-3, 5-7, 10-11 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
43. หมู่ 4, 8-9, 12 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
44. ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
45. ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคา รหัสไปรษณีย์ 86100
46. ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86120
47. ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
48. ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละแม รหัสไปรษณีย์ 86170
49. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละแม รหัสไปรษณีย์ 86170
50. ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละแม รหัสไปรษณีย์ 86170
51. ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละแม รหัสไปรษณีย์ 86170
52. ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
53. ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
54. ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
55. ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
56. ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
57. ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
58. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
59. ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
60. ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
61. ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
62. ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
63. ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
64. ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
65. ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
66. ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
67. ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86150
68. หมู่ 1-7, 9 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
69. หมู่ 8, 10-14 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86150
70. ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
71. ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86150
72. ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
73. ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
74. ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
75. ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
76. ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110