รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
90270 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
90110 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
90230 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
90230 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา ทั้งตำบล ยกเว้นบ้านพักในกองบิน 56
90115 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา บ้านพักภายในกองบิน 56
90110 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา หมู่ 8 ยกเว้นบ้านพักในกองบิน 56
90230 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
90220 ควนโส ควนเนียง สงขลา
90220 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90220 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90220 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
90130 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90130 คลองเปียะ จะนะ สงขลา
90130 คู จะนะ สงขลา
90130 แค จะนะ สงขลา
90130 จะโหนง จะนะ สงขลา
90130 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
90130 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
90130 นาทับ จะนะ สงขลา
90130 นาหว้า จะนะ สงขลา
90130 น้ำขาว จะนะ สงขลา
90130 บ้านนา จะนะ สงขลา
90130 ป่าชิง จะนะ สงขลา
90130 สะกอม จะนะ สงขลา
90130 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
90150 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
90150 ท่าม่วง เทพา สงขลา หมู่ 1, 5, 8-9, 11, 13-14
90260 ท่าม่วง เทพา สงขลา หมู่ 2-4, 6-7, 10, 12
90150 เทพา เทพา สงขลา
90150 ปากบาง เทพา สงขลา
90260 ลำไพล เทพา สงขลา
90260 วังใหญ่ เทพา สงขลา
90150 สะกอม เทพา สงขลา
90160 คลองกวาง นาทวี สงขลา
90160 คลองทราย นาทวี สงขลา
90160 ฉาง นาทวี สงขลา
90160 ทับช้าง นาทวี สงขลา
90160 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
90160 นาทวี นาทวี สงขลา
90160 นาหมอศรี นาทวี สงขลา
90160 ประกอบ นาทวี สงขลา
90160 ปลักหนู นาทวี สงขลา
90160 สะท้อน นาทวี สงขลา
90310 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
90310 ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
90310 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
90310 พิจิตร นาหม่อม สงขลา
90110 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
90110 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
90110 บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา
90110 แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
90000 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
90100 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
90000 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
90000 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90000 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
90100 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
90140 คลองแดน ระโนด สงขลา
90140 แดนสงวน ระโนด สงขลา
90140 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
90140 ท่าบอน ระโนด สงขลา
90140 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
90140 บ้านขาว ระโนด สงขลา
90140 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
90140 ปากแตระ ระโนด สงขลา
90140 พังยาง ระโนด สงขลา
90140 ระโนด ระโนด สงขลา
90140 ระวะ ระโนด สงขลา
90140 วัดสน ระโนด สงขลา
90180 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90180 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90180 ควนรู รัตภูมิ สงขลา หมู่ 1-2, 7
90220 ควนรู รัตภูมิ สงขลา หมู่ 3-6, 8-9
90180 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
90180 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90190 กระดังงา สทิงพระ สงขลา
90190 คลองรี สทิงพระ สงขลา
90190 คูขุด สทิงพระ สงขลา
90190 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
90190 ชุมพล สทิงพระ สงขลา
90190 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
90190 ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
90190 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา
90190 บ่อแดง สทิงพระ สงขลา
90190 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
90190 สนามชัย สทิงพระ สงขลา
90170 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
90170 ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา
90240 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา
90120 ปริก สะเดา สงขลา
90240 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
90170 พังลา สะเดา สงขลา
90120 สะเดา สะเดา สงขลา
90320 สำนักขาม สะเดา สงขลา หมู่ 1-2, 5-7
90120 สำนักขาม สะเดา สงขลา หมู่ 3-4
90120 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา
90210 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
90210 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
90210 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา
90210 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
90210 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา
90210 บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา
90210 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา
90210 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
90210 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
90330 ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
90280 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90280 ทำนบ สิงหนคร สงขลา
90330 บางเขียด สิงหนคร สงขลา
90330 ปากรอ สิงหนคร สงขลา
90330 ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
90330 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
90330 รำแดง สิงหนคร สงขลา
90330 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
90280 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
90280 หัวเขา สิงหนคร สงขลา
90110 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
90110 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
90110 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
90110 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา ทั้งตำบล(ยกเว้นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)
90112 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
90110 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
90110 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
90110 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
90110 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
90110 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
90110 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
90250 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
90230 พะตง หาดใหญ่ สงขลา
90110 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสงขลา แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 126 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 24 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 90270
2. ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 90270
3. ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 90270
4. ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 90270
5. ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
6. ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง รหัสไปรษณีย์ 90230
7. ทั้งตำบล ยกเว้นบ้านพักในกองบิน 56 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง รหัสไปรษณีย์ 90230
8. บ้านพักภายในกองบิน 56 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90115
9. หมู่ 8 ยกเว้นบ้านพักในกองบิน 56 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
10. ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง รหัสไปรษณีย์ 90230
11. ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง รหัสไปรษณีย์ 90220
12. ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง รหัสไปรษณีย์ 90220
13. ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง รหัสไปรษณีย์ 90220
14. ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง รหัสไปรษณีย์ 90220
15. ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
16. ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
17. ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
18. ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
19. ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
20. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
21. ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
22. ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
23. ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
24. ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
25. ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
26. ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
27. ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
28. ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
29. ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพา รหัสไปรษณีย์ 90150
30. หมู่ 1, 5, 8-9, 11, 13-14 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพา รหัสไปรษณีย์ 90150
31. หมู่ 2-4, 6-7, 10, 12 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำไพล รหัสไปรษณีย์ 90260
32. ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพา รหัสไปรษณีย์ 90150
33. ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพา รหัสไปรษณีย์ 90150
34. ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำไพล รหัสไปรษณีย์ 90260
35. ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำไพล รหัสไปรษณีย์ 90260
36. ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพา รหัสไปรษณีย์ 90150
37. ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
38. ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
39. ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
40. ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
41. ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
42. ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
43. ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
44. ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
45. ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
46. ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
47. ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม รหัสไปรษณีย์ 90310
48. ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม รหัสไปรษณีย์ 90310
49. ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม รหัสไปรษณีย์ 90310
50. ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม รหัสไปรษณีย์ 90310
51. ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
52. ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
53. ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
54. ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
55. ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
56. ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะวง รหัสไปรษณีย์ 90100
57. ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
58. ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
59. ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
60. ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะวง รหัสไปรษณีย์ 90100
61. ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
62. ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
63. ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
64. ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
65. ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
66. ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
67. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
68. ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
69. ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
70. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
71. ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
72. ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
73. ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ รหัสไปรษณีย์ 90180
74. ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ รหัสไปรษณีย์ 90180
75. หมู่ 1-2, 7 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ รหัสไปรษณีย์ 90180
76. หมู่ 3-6, 8-9 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง รหัสไปรษณีย์ 90220
77. ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ รหัสไปรษณีย์ 90180
78. ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ รหัสไปรษณีย์ 90180
79. ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
80. ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
81. ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
82. ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
83. ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
84. ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
85. ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
86. ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
87. ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
88. ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
89. ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
90. ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ รหัสไปรษณีย์ 90170
91. ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ รหัสไปรษณีย์ 90170
92. ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาดังเบซาร์ รหัสไปรษณีย์ 90240
93. ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา รหัสไปรษณีย์ 90120
94. ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาดังเบซาร์ รหัสไปรษณีย์ 90240
95. ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ รหัสไปรษณีย์ 90170
96. ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา รหัสไปรษณีย์ 90120
97. หมู่ 1-2, 5-7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านนอก รหัสไปรษณีย์ 90320
98. หมู่ 3-4 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา รหัสไปรษณีย์ 90120
99. ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา รหัสไปรษณีย์ 90120
100. ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
101. ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
102. ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
103. ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
104. ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
105. ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
106. ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
107. ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
108. ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
109. ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
110. ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร รหัสไปรษณีย์ 90280
111. ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร รหัสไปรษณีย์ 90280
112. ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
113. ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
114. ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
115. ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
116. ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
117. ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
118. ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร รหัสไปรษณีย์ 90280
119. ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร รหัสไปรษณีย์ 90280
120. ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
121. ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
122. ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
123. ทั้งตำบล(ยกเว้นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
124. ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอหงส์ รหัสไปรษณีย์ 90112
125. ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
126. ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
127. ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
128. ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
129. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
130. ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
131. ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพรุ รหัสไปรษณีย์ 90250
132. ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง รหัสไปรษณีย์ 90230
133. ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110