รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพังงา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
82170 กะปง กะปง พังงา
82170 ท่านา กะปง พังงา
82170 รมณีย์ กะปง พังงา
82170 เหมาะ กะปง พังงา
82170 เหล กะปง พังงา
82160 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
82160 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา
83000 พรุใน เกาะยาว พังงา
82150 เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา
82150 คุระ คุระบุรี พังงา
82150 บางวัน คุระบุรี พังงา
82150 แม่นางขาว คุระบุรี พังงา
82130 กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
82130 กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
82130 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
82140 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
82130 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
82130 ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
82140 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
82190 เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา
82190 คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา
82110 โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา
82110 ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
82110 ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา
82110 บางไทร ตะกั่วป่า พังงา
82110 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
82180 โคกเจริญ ทับปุด พังงา
82180 ถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา
82180 ทับปุด ทับปุด พังงา
82180 บ่อแสน ทับปุด พังงา
82180 บางเหรียง ทับปุด พังงา
82180 มะรุ่ย ทับปุด พังงา
82120 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
82120 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
82120 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
82120 บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
82210 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา หมู่ 1-3, 5-6
82120 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา หมู่ 4
82120 ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
82000 เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา
82000 ตากแดด เมืองพังงา พังงา
82000 ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา
82000 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
82000 ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา
82000 นบปริง เมืองพังงา พังงา
82000 บางเตย เมืองพังงา พังงา
82000 ป่ากอ เมืองพังงา พังงา
82000 สองแพรก เมืองพังงา พังงา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพังงา แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 47 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 12 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะปง รหัสไปรษณีย์ 82170
2. ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะปง รหัสไปรษณีย์ 82170
3. ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะปง รหัสไปรษณีย์ 82170
4. ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะปง รหัสไปรษณีย์ 82170
5. ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะปง รหัสไปรษณีย์ 82170
6. ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะยาว รหัสไปรษณีย์ 82160
7. ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะยาว รหัสไปรษณีย์ 82160
8. ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
9. ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี รหัสไปรษณีย์ 82150
10. ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี รหัสไปรษณีย์ 82150
11. ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี รหัสไปรษณีย์ 82150
12. ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี รหัสไปรษณีย์ 82150
13. ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง รหัสไปรษณีย์ 82130
14. ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง รหัสไปรษณีย์ 82130
15. ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง รหัสไปรษณีย์ 82130
16. ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกกลอย รหัสไปรษณีย์ 82140
17. ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง รหัสไปรษณีย์ 82130
18. ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง รหัสไปรษณีย์ 82130
19. ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกกลอย รหัสไปรษณีย์ 82140
20. ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางม่วง รหัสไปรษณีย์ 82190
21. ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางม่วง รหัสไปรษณีย์ 82190
22. ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า รหัสไปรษณีย์ 82110
23. ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า รหัสไปรษณีย์ 82110
24. ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า รหัสไปรษณีย์ 82110
25. ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า รหัสไปรษณีย์ 82110
26. ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า รหัสไปรษณีย์ 82110
27. ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
28. ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
29. ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
30. ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
31. ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
32. ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
33. ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
34. ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
35. ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
36. ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
37. หมู่ 1-3, 5-6 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำแก่น รหัสไปรษณีย์ 82210
38. หมู่ 4 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
39. ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
40. ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
41. ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
42. ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
43. ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
44. ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
45. ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
46. ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
47. ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
48. ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000