รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
58130 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
50160 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
50160 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
50240 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
50160 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
50240 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ทั้งตำบล ยกเว้น หมู่ 14 ใช้รหัส 50160
50160 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ หมู่ 14 นอกนั้น ใช้รหัส 50240
50160 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
50170 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
50170 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
50170 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
50170 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
50170 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
50170 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
50170 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
50320 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
50320 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
50320 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
50320 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
50260 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
50260 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
50260 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
50260 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
50260 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
50260 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
50220 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50220 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50160 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
50160 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
50160 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
50160 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
50110 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
50110 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
50320 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
50110 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
50320 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
50110 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
50110 เวียง ฝาง เชียงใหม่
50110 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
50190 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
50190 ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
50190 น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
50190 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
50190 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
50190 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
50190 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
50190 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
50190 เวียง พร้าว เชียงใหม่
50190 สันทราย พร้าว เชียงใหม่
50190 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
50100 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50300 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50300 ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50000 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50100 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50300 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50200 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50000 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50100 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50200 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50200 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50000 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50000 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50100 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50270 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
58130 แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่
50270 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
50270 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
50270 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
50270 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
58130 แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่
50270 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
50270 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
50150 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
50150 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
50150 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
50150 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
50150 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
50150 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
50150 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
50150 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
50150 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
50150 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ หมู่ 1, 10-11
50330 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ หมู่ 2-9, 12-13
50330 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
50150 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
50150 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
50180 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
50180 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
50180 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
50180 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
50180 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
50180 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
50180 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
50330 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
50180 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
50180 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
50180 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
50360 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
50360 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
50360 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
50360 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
50360 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
50130 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
50130 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
50130 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
50130 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
50130 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
50130 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
50280 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
50280 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
50280 มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่
50280 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
50280 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
50280 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
50280 สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
50350 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
50350 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
50350 แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่
50250 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
50250 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
50250 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
50250 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
50250 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
50130 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
50130 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
50130 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
50130 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
50130 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
50130 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
50130 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
50130 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
50130 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
50130 ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
50210 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
50210 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
50290 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
50290 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
50210 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
50210 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
50210 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
50210 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
50210 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
50210 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ ทั้งตำบล ยกเว้น หมู่ 4 ในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลดา ใช้รหัส 50290
50290 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ หมู่ 4 ในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลดา
50290 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
50210 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
50120 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
50120 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
50120 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
50120 น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
50120 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
50120 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
50120 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
50120 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
50120 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
50120 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
50120 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
50140 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
50140 ชมภู สารภี เชียงใหม่
50140 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
50140 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
50140 ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่
50140 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
50140 ป่าบง สารภี เชียงใหม่
50140 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
50140 สันทราย สารภี เชียงใหม่
50140 สารภี สารภี เชียงใหม่
50140 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
50140 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่
50230 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
50230 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
50230 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
50230 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
50230 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
50230 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
50230 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
50230 หนองควาย หางดง เชียงใหม่
50340 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
50230 หางดง หางดง เชียงใหม่
50230 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
50310 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
50310 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
50310 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
50310 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
50310 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
50310 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
50240 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
50240 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
50240 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
50240 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
50240 หางดง ฮอด เชียงใหม่
50240 ฮอด ฮอด เชียงใหม่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 193 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 29 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
2. ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
3. ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
4. ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
5. ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
6. ทั้งตำบล ยกเว้น หมู่ 14 ใช้รหัส 50160 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
7. หมู่ 14 นอกนั้น ใช้รหัส 50240 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
8. ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
9. ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
10. ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
11. ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
12. ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
13. ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
14. ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
15. ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
16. ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
17. ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
18. ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
19. ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
20. ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
21. ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
22. ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
23. ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
24. ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
25. ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
26. ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
27. ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
28. ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
29. ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
30. ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
31. ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
32. ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
33. ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
34. ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
35. ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
36. ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
37. ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
38. ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
39. ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
40. ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
41. ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
42. ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
43. ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
44. ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
45. ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
46. ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
47. ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
48. ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
49. ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
50. ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
51. ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
52. ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
53. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
54. ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
55. ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
56. ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
57. ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
58. ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
59. ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
60. ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
61. ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
62. ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
63. ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50100
64. ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50300
65. ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50300
66. ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
67. ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50100
68. ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50300
69. ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50200
70. ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
71. ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50100
72. ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
73. ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50200
74. ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50200
75. ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
76. ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
77. ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50100
78. ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
79. ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
80. ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
81. ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
82. ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
83. ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
84. ตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
85. ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
86. ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
87. ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
88. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
89. ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
90. ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
91. ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
92. ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
93. ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
94. ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
95. ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
96. หมู่ 1, 10-11 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
97. หมู่ 2-9, 12-13 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง รหัสไปรษณีย์ 50330
98. ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง รหัสไปรษณีย์ 50330
99. ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
100. ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
101. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
102. ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
103. ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
104. ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
105. ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
106. ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
107. ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
108. ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง รหัสไปรษณีย์ 50330
109. ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
110. ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
111. ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
112. ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง รหัสไปรษณีย์ 50360
113. ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง รหัสไปรษณีย์ 50360
114. ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง รหัสไปรษณีย์ 50360
115. ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง รหัสไปรษณีย์ 50360
116. ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง รหัสไปรษณีย์ 50360
117. ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
118. ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
119. ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
120. ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
121. ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
122. ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
123. ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
124. ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
125. ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
126. ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
127. ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
128. ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
129. ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
130. ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง รหัสไปรษณีย์ 50350
131. ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง รหัสไปรษณีย์ 50350
132. ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง รหัสไปรษณีย์ 50350
133. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง รหัสไปรษณีย์ 50250
134. ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง รหัสไปรษณีย์ 50250
135. ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง รหัสไปรษณีย์ 50250
136. ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง รหัสไปรษณีย์ 50250
137. ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง รหัสไปรษณีย์ 50250
138. ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
139. ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
140. ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
141. ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
142. ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
143. ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
144. ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
145. ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
146. ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
147. ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
148. ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
149. ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
150. ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ รหัสไปรษณีย์ 50290
151. ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ รหัสไปรษณีย์ 50290
152. ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
153. ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
154. ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
155. ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
156. ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
157. ทั้งตำบล ยกเว้น หมู่ 4 ในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลดา ใช้รหัส 50290 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
158. หมู่ 4 ในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลดา ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ รหัสไปรษณีย์ 50290
159. ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ รหัสไปรษณีย์ 50290
160. ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
161. ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
162. ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
163. ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
164. ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
165. ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
166. ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
167. ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
168. ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
169. ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
170. ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
171. ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
172. ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
173. ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
174. ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
175. ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
176. ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
177. ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
178. ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
179. ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
180. ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
181. ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
182. ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
183. ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
184. ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
185. ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
186. ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
187. ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
188. ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
189. ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
190. ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
191. ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
192. ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตอง รหัสไปรษณีย์ 50340
193. ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
194. ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
195. ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
196. ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
197. ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
198. ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
199. ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
200. ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
201. ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
202. ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
203. ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
204. ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
205. ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
206. ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240