รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
84160 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84290 ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี หมู่ 1-4, 6-8, 11
84340 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี หมู่ 5, 9-10, 12-13
84290 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84290 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84360 เกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84140 ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84320 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84310 มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84330 แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140 ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140 หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี หมู่ 1-5
84220 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี หมู่ 6
84180 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180 ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180 น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84260 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84260 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84260 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84210 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84260 อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84350 คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84350 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84350 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84350 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84110 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110 ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110 โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110 เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84160 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84340 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84150 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150 คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84170 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84230 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230 พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84240 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240 ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84120 คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84270 ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี หมู่ 1-2, 4, 6
84240 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี หมู่ 3, 5, 7
84120 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120 ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120 น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84270 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120 เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120 ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84250 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
84250 คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
84250 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
84250 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
84250 พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี
84250 พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี
84210 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210 ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210 สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
84130 กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130 หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84100 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84000 คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84000 คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84000 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84000 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84000 บางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84000 บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84000 บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84000 บางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84000 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84000 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84180 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
84180 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
84190 เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 19 อำเภอ 129 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 26 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
2. ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
3. ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
4. ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
5. ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
6. ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
7. ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 84290
8. ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
9. หมู่ 1-4, 6-8, 11 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
10. หมู่ 5, 9-10, 12-13 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก รหัสไปรษณีย์ 84340
11. ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 84290
12. ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 84290
13. ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
14. ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
15. ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะเต่า รหัสไปรษณีย์ 84360
16. ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะพะงัน รหัสไปรษณีย์ 84280
17. ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะพะงัน รหัสไปรษณีย์ 84280
18. ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย รหัสไปรษณีย์ 84140
19. ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เฉวง รหัสไปรษณีย์ 84320
20. ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละไม รหัสไปรษณีย์ 84310
21. ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่น้ำ รหัสไปรษณีย์ 84330
22. ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย รหัสไปรษณีย์ 84140
23. ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย รหัสไปรษณีย์ 84140
24. หมู่ 1-5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย รหัสไปรษณีย์ 84140
25. หมู่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก รหัสไปรษณีย์ 84220
26. ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
27. ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
28. ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
29. ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
30. ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
31. ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
32. ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
33. ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
34. ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา รหัสไปรษณีย์ 84260
35. ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา รหัสไปรษณีย์ 84260
36. ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา รหัสไปรษณีย์ 84260
37. ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
38. ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา รหัสไปรษณีย์ 84260
39. ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี รหัสไปรษณีย์ 84350
40. ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี รหัสไปรษณีย์ 84350
41. ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี รหัสไปรษณีย์ 84350
42. ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี รหัสไปรษณีย์ 84350
43. ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
44. ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
45. ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
46. ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
47. ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
48. ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
49. ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
50. ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
51. ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
52. ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
53. ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก รหัสไปรษณีย์ 84220
54. ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก รหัสไปรษณีย์ 84220
55. ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก รหัสไปรษณีย์ 84340
56. ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
57. ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
58. ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
59. ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
60. ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
61. ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
62. ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
63. ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
64. ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
65. ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
66. ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
67. ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
68. ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน รหัสไปรษณีย์ 84230
69. ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน รหัสไปรษณีย์ 84230
70. ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน รหัสไปรษณีย์ 84230
71. ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน รหัสไปรษณีย์ 84230
72. ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม รหัสไปรษณีย์ 84240
73. ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม รหัสไปรษณีย์ 84240
74. ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม รหัสไปรษณีย์ 84240
75. ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม รหัสไปรษณีย์ 84240
76. ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
77. ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรุพี รหัสไปรษณีย์ 84270
78. หมู่ 1-2, 4, 6 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
79. หมู่ 3, 5, 7 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม รหัสไปรษณีย์ 84240
80. ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
81. ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
82. ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
83. ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
84. ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
85. ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรุพี รหัสไปรษณีย์ 84270
86. ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
87. ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
88. ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
89. ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
90. ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
91. ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
92. ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
93. ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
94. ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
95. ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
96. ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
97. ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
98. ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
99. ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
100. ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
101. ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
102. ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
103. ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
104. ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
105. ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
106. ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
107. ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
108. ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
109. ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
110. ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
111. ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
112. ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
113. ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
114. ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
115. ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
116. ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
117. ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนทะเล รหัสไปรษณีย์ 84100
118. ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
119. ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
120. ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
121. ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
122. ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
123. ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
124. ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
125. ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
126. ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
127. ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
128. ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
129. ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
130. ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง รหัสไปรษณีย์ 84190
131. ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง รหัสไปรษณีย์ 84190
132. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง รหัสไปรษณีย์ 84190
133. ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง รหัสไปรษณีย์ 84190
134. ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง รหัสไปรษณีย์ 84190