รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
83150 กมลา กะทู้ ภูเก็ต
83120 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
83150 ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต
83110 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
83110 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83110 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
83110 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
83110 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
83110 สาคู ถลาง ภูเก็ต
83100 กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83000 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83130 ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83000 ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83000 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83000 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83130 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83000 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดภูเก็ต แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 17 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 6 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 83150
2. ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะทู้ รหัสไปรษณีย์ 83120
3. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 83150
4. ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
5. ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
6. ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
7. ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
8. ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
9. ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
10. ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะรน รหัสไปรษณีย์ 83100
11. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
12. ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์ รหัสไปรษณีย์ 83130
13. ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
14. ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
15. ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
16. ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์ รหัสไปรษณีย์ 83130
17. ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000