รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
16150 คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
16150 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
16150 บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
16150 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
16150 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
16150 หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
16140 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
16140 พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี
16140 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
16140 วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี
16130 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
16130 บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
16130 พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
16130 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
16130 แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
16130 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
16130 สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
16130 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
16120 บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี
16120 บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
16120 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
16160 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี
16120 พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
16120 โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี
16120 หัวป่า พรหมบุรี สิงห์บุรี
16000 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
16000 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
16000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
16000 บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
16000 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
16000 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
16000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
16000 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
16110 งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
16110 ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
16110 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
16110 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
16110 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
16110 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
16110 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
16110 โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
16110 ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
16110 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 43 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
2. ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
3. ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
4. ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
5. ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
6. ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
7. ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าช้าง รหัสไปรษณีย์ 16140
8. ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าช้าง รหัสไปรษณีย์ 16140
9. ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าช้าง รหัสไปรษณีย์ 16140
10. ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าช้าง รหัสไปรษณีย์ 16140
11. ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
12. ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
13. ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
14. ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
15. ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
16. ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
17. ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
18. ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
19. ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
20. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
21. ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
22. ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากบาง รหัสไปรษณีย์ 16160
23. ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
24. ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
25. ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
26. ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
27. ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
28. ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
29. ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
30. ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
31. ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
32. ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
33. ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
34. ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
35. ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
36. ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
37. ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
38. ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
39. ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
40. ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
41. ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
42. ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
43. ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110