รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
10550 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
10560 คลองนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ
10560 คลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ
10560 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
10560 บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
10560 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
10560 บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ
10560 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ
10540 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
10540 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
10540 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
10540 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
10540 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
10540 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
10540 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
10540 ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ
10540 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
10130 ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
10130 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
10130 บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
10130 บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
10130 บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
10130 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ
10130 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ
10130 บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
10130 บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
10130 บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
10130 บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
10130 บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ
10130 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ
10130 สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ
10130 สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ
10290 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
10290 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
10290 บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
10290 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
10290 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
10280 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10280 ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10270 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10270 บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10280 บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10280 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10270 บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10270 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10270 บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10270 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10280 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10280 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10270 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 50 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองด่าน รหัสไปรษณีย์ 10550
2. ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ รหัสไปรษณีย์ 10560
3. ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ รหัสไปรษณีย์ 10560
4. ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ รหัสไปรษณีย์ 10560
5. ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ รหัสไปรษณีย์ 10560
6. ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ รหัสไปรษณีย์ 10560
7. ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ รหัสไปรษณีย์ 10560
8. ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ รหัสไปรษณีย์ 10560
9. ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี รหัสไปรษณีย์ 10540
10. ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี รหัสไปรษณีย์ 10540
11. ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี รหัสไปรษณีย์ 10540
12. ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี รหัสไปรษณีย์ 10540
13. ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี รหัสไปรษณีย์ 10540
14. ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี รหัสไปรษณีย์ 10540
15. ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี รหัสไปรษณีย์ 10540
16. ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี รหัสไปรษณีย์ 10540
17. ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี รหัสไปรษณีย์ 10540
18. ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
19. ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
20. ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
21. ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
22. ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
23. ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
24. ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
25. ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
26. ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
27. ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
28. ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
29. ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
30. ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
31. ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
32. ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง รหัสไปรษณีย์ 10130
33. ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระสมุทรเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 10290
34. ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระสมุทรเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 10290
35. ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระสมุทรเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 10290
36. ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระสมุทรเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 10290
37. ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระสมุทรเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 10290
38. ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปู รหัสไปรษณีย์ 10280
39. ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปู รหัสไปรษณีย์ 10280
40. ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
41. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
42. ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปู รหัสไปรษณีย์ 10280
43. ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปู รหัสไปรษณีย์ 10280
44. ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
45. ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
46. ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
47. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
48. ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปู รหัสไปรษณีย์ 10280
49. ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปู รหัสไปรษณีย์ 10280
50. ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270