รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
45150 กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45150 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
45180 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45180 ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45180 ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45180 ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45180 น้ำใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45180 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45180 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45180 ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45180 ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45180 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45180 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45180 อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
45000 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
45000 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
45000 ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
45000 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
45000 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
45000 ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
45000 ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
45000 แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด
45000 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
45000 บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
45000 พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
45000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
45170 พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
45170 หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
45170 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
45170 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
45170 บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
45170 มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
45170 เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
45170 เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45170 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45170 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45170 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45170 บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45170 ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45170 มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45170 เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45170 ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45170 หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45170 หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45170 อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
45190 ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
45190 ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
45190 โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
45190 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
45190 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
45190 โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
45190 สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
45190 หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
45140 กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
45140 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
45230 ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
45230 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
45230 เชียงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
45230 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
45230 บัวคำ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
45230 โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
45230 สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
45230 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
45230 อัคคะคำ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
45240 ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด
45240 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด
45240 ยางคำ โพนทราย ร้อยเอ็ด
45240 ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด
45240 สามขา โพนทราย ร้อยเอ็ด
45110 คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
45110 อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
45250 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด
45250 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด
45250 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด
45250 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด
45000 ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 ปอภาร(ปอพาน) เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45000 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
45220 กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
45220 คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
45220 เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
45220 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
45220 หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
45000 บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
45000 โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
45280 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
45000 เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
45000 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
45280 สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
45000 หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
45000 หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
45130 จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45130 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45120 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
45210 กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด
45210 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด
45210 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด
45210 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด
45210 ผาน้ำย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด
45210 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด
45210 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด
45210 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด
45210 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด
45140 ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด
45140 เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด
45140 สาวแห หนองฮี ร้อยเอ็ด
45140 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด
45160 ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
45160 บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
45160 บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
45160 โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
45160 หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
45160 หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
45160 หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
45160 หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
45160 โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
45160 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 182 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
2. ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
3. ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
4. ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
5. ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
6. ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
7. ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
8. ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
9. ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
10. ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
11. ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
12. ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
13. ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
14. ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
15. ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
16. ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
17. ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
18. ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
19. ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
20. ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
21. ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
22. ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
23. ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
24. ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
25. ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
26. ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
27. ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
28. ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
29. ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
30. ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
31. ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
32. ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
33. ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
34. ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
35. ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
36. ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
37. ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
38. ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
39. ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
40. ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
41. ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
42. ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
43. ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
44. ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
45. ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
46. ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
47. ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
48. ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
49. ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
50. ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
51. ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
52. ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
53. ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
54. ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
55. ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
56. ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
57. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
58. ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
59. ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
60. ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
61. ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
62. ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
63. ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
64. ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
65. ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
66. ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
67. ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
68. ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
69. ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
70. ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
71. ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
72. ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
73. ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
74. ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
75. ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
76. ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
77. ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
78. ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
79. ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
80. ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
81. ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
82. ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
83. ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
84. ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
85. ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
86. ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
87. ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย รหัสไปรษณีย์ 45240
88. ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย รหัสไปรษณีย์ 45240
89. ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย รหัสไปรษณีย์ 45240
90. ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย รหัสไปรษณีย์ 45240
91. ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย รหัสไปรษณีย์ 45240
92. ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
93. ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
94. ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
95. ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
96. ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
97. ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
98. ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
99. ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
100. ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
101. ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
102. ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
103. ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
104. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
105. ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
106. ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมยวดี รหัสไปรษณีย์ 45250
107. ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมยวดี รหัสไปรษณีย์ 45250
108. ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมยวดี รหัสไปรษณีย์ 45250
109. ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมยวดี รหัสไปรษณีย์ 45250
110. ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
111. ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
112. ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
113. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
114. ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
115. ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
116. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
117. ตำบลปอภาร(ปอพาน) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
118. ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
119. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
120. ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
121. ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
122. ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
123. ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
124. ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
125. ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง รหัสไปรษณีย์ 45220
126. ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง รหัสไปรษณีย์ 45220
127. ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง รหัสไปรษณีย์ 45220
128. ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง รหัสไปรษณีย์ 45220
129. ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง รหัสไปรษณีย์ 45220
130. ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
131. ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
132. ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โสกเชือก รหัสไปรษณีย์ 45280
133. ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
134. ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
135. ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โสกเชือก รหัสไปรษณีย์ 45280
136. ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
137. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
138. ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
139. ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
140. ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
141. ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
142. ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
143. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
144. ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
145. ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
146. ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
147. ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
148. ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
149. ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
150. ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
151. ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
152. ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
153. ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
154. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
155. ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
156. ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
157. ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
158. ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
159. ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
160. ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
161. ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
162. ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
163. ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
164. ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
165. ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
166. ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
167. ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
168. ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
169. ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
170. ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
171. ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
172. ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
173. ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
174. ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
175. ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
176. ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
177. ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
178. ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
179. ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
180. ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
181. ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
182. ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
183. ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
184. ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
185. ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
186. ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
187. ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
188. ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
189. ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
190. ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
191. ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
192. ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
193. ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160