รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
74120 01 โรงเข้ โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 02 มะขามแถว โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 03 ดอนสะแก โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
70210 04 โคกหลวง บ้านเลขที่ 1-36/1-7 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 04 โคกหลวง(บ้านเลขที่ 37 ขึ้นไป) โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 05 ดอนลาว โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 06 จะเว็ด โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 07 ดอนลาวใหม่ โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 08 ดอนนา โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 09 ไผ่ทอง โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 10 รางสะพาน โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า(70210) และ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว(74120) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านโรงเข้ หมู่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
2.บ้านมะขามแถว หมู่ 2 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
3.บ้านดอนสะแก หมู่ 3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
4.บ้านโคกหลวง บ้านเลขที่ 1-36/1-7 หมู่ 4 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
5.บ้านโคกหลวง(บ้านเลขที่ 37 ขึ้นไป) หมู่ 4 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
6.บ้านดอนลาว หมู่ 5 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
7.บ้านจะเว็ด หมู่ 6 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
8.บ้านดอนลาวใหม่ หมู่ 7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
9.บ้านดอนนา หมู่ 8 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
10.บ้านไผ่ทอง หมู่ 9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120