รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14130 01 วัดตาลใต้ บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง
14130 02 วัดตาลเหนือ บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง
14130 03 ประขาว บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง
14130 04 ปากบาง บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง
14130 05 ปากคลอง บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง
14130 06 สระแก้ว บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก(14130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวัดตาลใต้ หมู่ 1 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
2.บ้านวัดตาลเหนือ หมู่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
3.บ้านประขาว หมู่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
4.บ้านปากบาง หมู่ 4 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
5.บ้านปากคลอง หมู่ 5 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
6.บ้านสระแก้ว หมู่ 6 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130