รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22150 01 มะขาม มะขาม มะขาม จันทบุรี
22150 02 ทุ่งดินเหนียว มะขาม มะขาม จันทบุรี
22150 03 หนองอ้อ มะขาม มะขาม จันทบุรี
22150 04 ท่าหลวงล่าง มะขาม มะขาม จันทบุรี
22150 05 หลวงล่าง มะขาม มะขาม จันทบุรี
22150 06 เกาะสาน มะขาม มะขาม จันทบุรี
22150 07 วังจะอ้าย มะขาม มะขาม จันทบุรี
22150 08 พญาล่าง มะขาม มะขาม จันทบุรี
22150 09 หนองอ้อล่าง มะขาม มะขาม จันทบุรี
22150 10 ท่าระม้าบน มะขาม มะขาม จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม(22150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านมะขาม หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
2.บ้านทุ่งดินเหนียว หมู่ 2 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
3.บ้านหนองอ้อ หมู่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
4.บ้านท่าหลวงล่าง หมู่ 4 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
5.บ้านหลวงล่าง หมู่ 5 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
6.บ้านเกาะสาน หมู่ 6 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
7.บ้านวังจะอ้าย หมู่ 7 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
8.บ้านพญาล่าง หมู่ 8 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
9.บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ 9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
10.บ้านท่าระม้าบน หมู่ 10 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150