รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14130 01 พายทอง สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
14130 02 คลองพุดซา สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
14130 03 ท่าควาย สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
14130 04 บางหูเชือก สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
14130 05 คลองคะเชนทร์ สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
14130 06 คลองยายนวล สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
14130 07 หัวไผ่ สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
14130 08 พายทอง สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก(14130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพายทอง หมู่ 1 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
2.บ้านคลองพุดซา หมู่ 2 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
3.บ้านท่าควาย หมู่ 3 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
4.บ้านบางหูเชือก หมู่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
5.บ้านคลองคะเชนทร์ หมู่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
6.บ้านคลองยายนวล หมู่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
7.บ้านหัวไผ่ หมู่ 7 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
8.บ้านพายทอง หมู่ 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130