รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22120 01 โป่งกวาง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 02 ไร่ป๋า เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 03 เขาบายศรี เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 04 เขาบายศรี เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 05 เขาบายศรี เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 06 หนองฉวี เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 07 หนองฉวี เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 08 หนองบัว เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 09 คลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 10 ยางระโหง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 11 มาบโอน เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 12 เขาลูกช้าง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่(22120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโป่งกวาง หมู่ 1 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
2.บ้านไร่ป๋า หมู่ 2 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
3.บ้านเขาบายศรี หมู่ 3 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
4.บ้านเขาบายศรี หมู่ 4 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
5.บ้านเขาบายศรี หมู่ 5 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
6.บ้านหนองฉวี หมู่ 6 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
7.บ้านหนองฉวี หมู่ 7 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
8.บ้านหนองบัว หมู่ 8 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
9.บ้านคลองกะพง หมู่ 9 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
10.บ้านยางระโหง หมู่ 10 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
11.บ้านมาบโอน หมู่ 11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
12.บ้านเขาลูกช้าง หมู่ 12 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120