รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14130 01 บางแพ เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
14130 02 บางแพ เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
14130 03 บางพงษ์ เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
14130 04 บางพงษ์ เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
14130 05 มะขามเรียง เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
14130 06 ปากน้ำ เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
14130 07 บางแพ เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
14130 08 บางแพ เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก(14130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางแพ หมู่ 1 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
2.บ้านบางแพ หมู่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
3.บ้านบางพงษ์ หมู่ 3 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
4.บ้านบางพงษ์ หมู่ 4 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
5.บ้านมะขามเรียง หมู่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
6.บ้านปากน้ำ หมู่ 6 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
7.บ้านบางแพ หมู่ 7 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
8.บ้านบางแพ หมู่ 8 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130