รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13120 กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 โคกช้าง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 ลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 หน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 16 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่(13120) และ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด(13280) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
2. ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
3. ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
4. ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
5. ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
6. ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
7. ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
8. ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
9. ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
10. ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
11. ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
12. ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
13. ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
14. ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
15. ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
16. ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120